Az első írott dokumentum

A legrégebbi írott dokumentum, amely Magyardécsét említi egy adás-vételi szerződés Apa gróf és Bélus fia Márk között.

Magyardécse - az első írott dokumentum - első oldal
Magyardécse - az első írott dokumentum - második oldal
Magyardécse - az első írott dokumentum - harmadik oldal

Fordítás

Magyardécse - első írásos dokumentum - fordítás

(A helyneveket, ahol ez valószínűsíthető volt, átírtam a feltétezett korabeli kiejtés szerint, zárójelbe téve biztos vagy kérdőjeles mai megfelelőjüket)

Mi, az Erdélyi Püspökség Gyulafehérvári Káptalanja, Szentmihálykőn (1), ezen levelünkkel értesítjük mindazokat, akik megtekintik (2), hogy megjelent előttünk egyik részről Apa gróf, másik részről pedig Bélus fia Márk, aki a maga valamint két vér szerint való testvére, nevezetesen Ábrahám és Pál nevében kinyilvánította előttünk, hogy Dicsa ( Décse) nevű földjének felét, melyet ő maga és nevezett fivérei birtokoltak, Apa grófnak és örököseinek a már nevezett Márk és fent nevezett fivérei tizenöt márkáért örökös birtokul végérvényesen eladják. Hasonlóképpen, másik részről (3) előttünk áll Fülöp, Jakab fia is, aki kinyilvánította előttünk, hogy a nevezett földnek (4) másik felét, mely az előbbivel szomszédos, és melyet ő maga birtokolt, Apa grófnak és örököseinek tizenöt számára kifizetett márkáért örökös birtokul eladja.

Nevezett föld a maga határai szerint van felmérve, tudniillik kezdődik onnan ahol a Palosa vize a Szamosba folyik; a folyónál kissé emelkedve a szemközti ösvényen halad tovább, itt keresztezi a nagy utat és mihelyst átmegy a nagy úton, fölfelé halad az Őr (Őrmező?) felé, az Őrön át pedig a Bircre ér, ahol a határa van. A Bircen, hegytetőkön át halad egészen a Szakadátig, innen jobbra fordul és a síkságon át fölfelé, a hegytetők felé tart; itt az Őrön haladva lekanyarodik a Bycha patakhoz, a patakon áthaladva fölfelé tart az Őr túloldalán és az Őrön át a Bircre ér, a Bircen haladva pedig eljut ahhoz a helyhez, melyet közönségesen Fertyznek neveznek, és itt van a határa. Aztán folyvást a Bircen át haladva egy bozótos mezőhöz érkezik, melyet közönségesen Reketynek hívnak, és itt van a földbirtok határa. A Reketytől, a patakon át, kissé emelkedve eljut a Nádas forrásához, ahol közös a határ Bartával és Jánossal, a (olvashatatlan személynév, talán: Kerecseny) fiával, és együtt halad a két határ, mígnem különválva, kelet felől áthalad ugyanazon a patakon, ahol, az Őr felé tart és azon át elérkezík arra a helyre, melyet közönségesen Ispánlesinek neveznek, ahol közös a határ a vár határával. Aztán az Őrön át lefelé tart a Droc ( Daróc?) forrásához, itt Drócnál fölmegy az Egrys patak forrásáig, onnan pedig közös a határ Apa gróf birtokának határával.

Ezen dolog megtörténte bizonyságául adjuk pecsétünk erejével megerősített levelünket, Miklós prépost, Albert éneklőkanonok, András őrkanonok, Casmerius dékán jelenlétében, az Úr 1269. esztendejében.


(1) A Monoszló nemzetségéből származó Péter püspök V. István magyar királytól megkapta Kolozsvárt és Abrud- földjét. A káptalan birtokán és annak hozzájárulásával felépítette Szent Mihály kővárát.

(2) ti. az okiratot

(3) ti. mint birtokát eladó

(4) ti. Décse

Átirat

Magyardécse - első írásos dokumentum - átirat

Nos Universum Capitulum Albensis Ecclesiae Transsylvaniae Beati Michaelis significamus universis tenorem praesentium inspecturis: quod in nostra praesentia constitutis Apa comite ex una parte, ex altera vero Marcus, filio Belus pro se et pro duobus fratribus suis uterinis nominatis AbrahArn et Paulus, idem Marcus proposuit asserendo coram nobis quod eidem Apa comiti ad haeredibus suis medietatem terrae suae Dycha vocatae sicut ipse et dicti fratres sui possederunt pro quindecim marcis argenti solutio plenarie iam dictus Marcus et p-raenominati fratres sui vendidisserunt perpetuo possidendam, item ex altera parte stans etiam Philippus filius Jacobi in nostra praesentia asseruit coram nobis quod aliam medietatem dictae terrae ipsum contingentem sicut ipse possedit, eam eidem Apa comiti et suis succesoribus pro quindecim marcis sibi solutis plenarie vendidisset perpetualiter possidendam.

Haec autem praedicta terra suis metis est metata, scilicet incipiendo ubi aqua Palosa vadit Somysium et super eundem fluvium modicum (modice) ascendendo per transversalem semitam, per dictam semitam ubi venitur ad magnam viam et ubi magnam transeundo viam ascendit in unum Orh et per eundem Orh ascendendo venit in Byrch, ubi est meta, et super eundem Byrch vadit per singulas metas usque Szakadat deinde tendit ad dexteram partem et per planitiem venit sororsum [sursum?]ubi sunt metae et iuxta easdem metas per eundem Orh descendit ad fluvium Bycha transcendendoque eundem fluvium ascendit per oppositum Orh et per eundem Orh ascendit in Byrch et vadit per eundem Byrch venit ad locum qui vulgo appellatur Fertyz et ibi est meta. Deinde semper eundo in Byrch venit ad campum ubi dumus qui vulgariter appellatur Rekety et ibi est terrae meta, et de eadem Rekety per fluvium modicum ascendit ad caput Nadas et tenet metam cum Barta et Joanne filio [olvashatatlan személynév, talán: Kerecseny] ubi concurrunt metae cum Barta et distinguendo a fine metae ubi meta transit eundem fluvium ad orientem et ibi ascendit per Orh ad locum qui vulgo appellatur spanlessej et ibi tenet metas cum meta castri, deinde descendit per unum Orh ad torrentem Droch et super eodem Droch ascendit ad caput fluvii Egrys et ibi continuatur cum metis Apa comitis. In cuius rei gestae testimonium praesentes dedimus litteras sigilli nostri munimine corroboratas. Nycholao praeposito, Alberto cantore, Andrea custode, Magistro Casmerio Decano existentibus. Datum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo novo.

Helységtábla