A magyardécsei villanyvilágítás története

Írta Márton János, a villanyüzem gépésze

Átirat

A MAGYARDÉCSEI VILLANYVILÁGÍTÁS TÖRTÉNETE
/Írta Márton János, a villanyüzem gépésze/
1946-ban néhány gyardécsei ember összefogott, hogy önerejükből villanyvilágítást kezdjenek. Volt a faluban, egy használaton kivül álló kis malom, abban egy rozoga benzin-motor. Ezt szemelték ki hajtóerőnek s a lehetőség szerint kijavítva, beszerelték abba a házba, ahol ma is van a motor.
Ezzel a régi kis gépel megkezdődött a közvilágítás. Kevés áramfogyasztó volt, mert kevés volt az erő is. Rendre több előfizető jelentkezett, akik gondoskodtak a hálúzat bevezetéséről.
Benzinnel járt a motor, ami igen költséges volt s később annak beszerzése is nehézségbe ütközött. Ehhez jött az‚ hogy 1948-ban az egész gyümölestermés még virágzáskor lefagyott s kénytelenek voltunk a villanyvilágítást beszüntetni e három nehézség miatt.
1952-ig szüneteltünk az áramszolgáltatássl. Ekkor önmegadóztatásból a régi benzinmotort átalakítottuk s a hálózatot rendbehoztuk. Igy megkezdhettük a világítást ismét. Munkálatainkban irányítók voltak: a rajontól Morar Vasile és Csillag, aki ma a Vizmüvek igazgatója. Üzembe helyezése után a Községi Néptanács igazgatása alá került. Onnan nemsokára átadták a Bobilna-nak, 1952 jul. 17-én.
Kisebb hibáktól eltekintve elég rendes volt az áramszolltatás. A hálózt erősödött, fogyasztók száma növekedett s a motor egyre elégtelenebbnek bizonyult a nagyobb szükséglet miatt.
1955 jul. 17-gin a Vizmüvek vették át e kis üzemet. Így dolgoztunk az év aug. 16-ig, mikor is üzem közben a motorfe??? elrepedt s a motor üzemképtelen lett. Ezt jelentettük a vizműveknek, honnan kiszálltak az igazgató, a technikus és a ???erek. Megállapították, hogy a motor kijavítása nem fizetődik ki s be kell adni ócskavasként, az állami begyüjtőnek.
A motor bevitelekor egy ócska Hofher-motor volt a D.A.C.-nál, melyről azt állapították meg a Vizmüvek emberei, hogy azt igeiglenesen ki lehet javítani, hogy a falu ne maradjon addig se világítás nélkül, míg egy nagyobb motort be lehet szerezni. A Vízmüvek vezetősége részéről egy vasárnap délelött kijött Pop Alexandru akkori igazgató, Melega Zoltán technikus, Balo??? József mester, a rajoni Párt részéről Jakab Árpád rajoni képviselőnk, továbbá Mois Vasile községi néptanácsi elnök, Bucs??? Rinaldin titkár és Szilágyi Antal terménybegyűjtő.
Említett napon közgyűlést tartottak, ahol előterjesztették a következőket: Szükség van egy nagy motor beszerzésére. Ennek megtörténtéig a D.A.C.-nál levő régi motort ki lehet javítani és átmenetileg beállítani. A kijavítás, beszerelés, valamint a nagy motor kb. 20.000 lejbe fog kerülni. Ha a község népe ezt vállalja, gondoskodni fognak arról, hogy állami segítséggel az egész faluban kiépítik a hálózatot. Ennek vállalása nélkül ???dig világítás nélkül marad a nép.
Mivel már közszükségleti cikk lett a villanyáram és nem szerettünk volna anélkül maradni, a gyülés elhatározta, hogy 20.000 lejt a rendes évi önmegadóztatáson felül elvállalja. Azonnal választott egy bizottságot, megbízva azzal, hogy a Néptanács kimutatása szerint kivetendő összegeket az egyes családoktól szefje föl s gondoskodjék az üzem helyreállításáról, a begyüjtendő pénznek a meghatározott célokra való kifizetéséről.
A közgyűlési határozat után hozzá lehetett fogni a motor ???erzséhez. A Vízmüvek ígérte, hogy tud egy 4o H.P.-s motort, de nem biztos, hogy meg lehet azt kapni s a décsei bizottság úgy határozott, hogy én -márton János- mint gépész és Balla Márton biz. tag, menjünk el Boicoi-ra, mert azt hallottuk, hogy ott kaphatnánk megfelelő gépet. Bejártuk Boicoit, Campinát, Morenit, Filipestit, Ociurit a Bukarestet s vissza. Két gépet találtunk is, de az árak magasak voltak még 30.000 lej sem volt elég s az épületünk sem felelne meg, tehát utunk eredménytelen volt.
Hazajöttünk. A Vízmüvek ezután hozzáfogott a kismotor kijavításához és nagymotor beszerzéséhez. Désen Somvoompetrolnak volt egy motorja, amit nem tudtak használni s kilátásba helyezték, hogy azt meg lehet szerezni. Ez a gép. új korában 4o H.P-s volt. A Vizmüvek kérvényt adott be ezért a So?rompetrolnak honnan azt a minisztériumba terjesztették föl, hogy adják át a gépet décsei közvilágítás céljára. Biztattak, hogy a jóváhagyás nemsokára meg fog érkezni. Ez ősszel történt, de a jóváhagyás még februárban sem érkezett meg. Közben a kismotorral 1955 nov. 15-én megindult a munka és dec. 31-ig volt üzembe, de rendesen dolgozni nem tudtunk s kénytelenek voltunk a munkát leállitani. Igy a villanyvilágítás átmenetileg megszünt.
Vizmüvek értesített, hogy Besztercén 35 H.P.-s traktor van. Désről kijöttek: Pop Alexandru, Melega Zoltán és Jakab Arpád rajoni képviselőnk. Javasolták, hogy a kismotort átveszi a váraljai kollektiva s mi vegyük meg a besztercei traktort. Összehívtam a bizottságot s az úgy határozott, hogy a traktort nem vesszük meg, mert nem stbali s nem tudunk vele világítani.
Megint a S.R.P.hoz mentünk. Vaiculeseu azt mondta, hogy a kérést fölterjesztette Bukarestbe, de válasz nem jött. Kértük, hogy fogjanak hozzá a motor kijavításához, hogy mire megérkezik az engedély, legyen készen a motor. Igy megkezdődött a javítás. Egy hét múlva ismét bementem a mühelybe, de nem haladt a munka. Ekkor ismerkedtem meg Kürti Mihállyal és a mesterrel. Kürtit bízták meg a javítással. Közölték, hogy szükséges kb.lok kg??? pozició a csapágyakhoz s pénz kell. Azt mándtam, csak végezzenek el minden munkát becsületesen, mi mindent megfizetünk. Haza jöttem s mondtam a bizottságnak, hogy fizessnk be 3oo lejt. Martonos Károlyt bízták meg annak befizetésével, aki azt be is vitte. Név szerint nem tufjuk kinek adta át. Kürtinek én is fizettem ???ompozicióért 250 lejt. Érdeklődtünk, mennyibe fog kerülni a motor. Voiculescu mondta, hogy kb. 15.000 lej lesz a javítás, beszerelés. Kürti ???sőbb pénzért jött ki s akkor Joó Márton házában fizettünk ki 3064 lej 75 banit. Rendes elszámolás majd a jóváhagyás n??? érkezte után lesz. Ezen kívül más kifizetések is történtek ??? a bizottság nyilvántartott. Ugy a bevételről, mint a kiadásról bizottságnak megvan az elszámolása.
A nagymotor beszerelése közben megtörtént s 1956 nyara óta üzemben van, bár kissebb üzemzavarok többször adták elő magukat. A kismotor kijav1tásáért és átmenetileg üzembe helyezéséért 2250 lejt fizettünk, s a régi motort a D.A.C.-nak adtuk be.
Még csupán annyit kívánok megjegyezni, hogy az árpástói Néptanács 441/1958.sz.hivatalos i??? szerint: “nu rezulta ca Uzina Electrica din comuna Branistea satul Ciresoaia ar fi fost nationaliata.”